วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2

1.  สายเคเบิลที่ใช้เชื่อมต่อกับเสาอากาศไปยังเครื่องโทรทัศน์จัดเป็นสายประเภทใด
ก.  สายโคแอกเชียล                                ข.สายยูทีพี
ค.  สายไฟฟ้า                                          ง.  สายเอสทีพี

2.  สื่อกลางส่งข้อมูลชนิดใดต่อไปนี้ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีที่สุด
ก.  สายโคแอกเชียล                                ข.  สายยูทีพี
ค.  สายเอสทีพี                                        ง.  ถูกทั้งข้อ  ก.  และ  ค.

3.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของเครือข่าย
ก.  การ์ดเครือข่าย                    ข.  เครื่องพิมพ์
ค.  โปรโตคอล                         ง.  ฮับ
4.การส่งสัญญาณจากสถานีภาคพื้นดินไปยังดาวเทียมเรียกว่าอะไร
ก.  Uplink                          ข.  Downlink
ค.  Upload                         ง.  Download

5.  หัวเชื่อมต่อที่ใช้งานบนเครือข่ายแลนสำหรับสายยูทีพีคือชนิดใด
ก.  IEEE  802                                            ข.  RJ-11
ค.  RJ-45                            ง.  RG-58


เฉลย  แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2
1.  ตอบ   ก.
2.  ตอบ   ก.
3.  ตอบ   ข.
4.  ตอบ   ก.
5.  ตอบ   ค.

สื่อกลางแบบคลื่นวิทยุ

สื่อกลางแบบคลื่นวิทยุ
คือการสื่อสารข้อมูลโดยใช้คลื่นวิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพาหะ หรือไม่มีสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล มีการใช้งาน 3 ลักษณะ
  + ไมโครเวฟ (Microwave)
  + ดาวเทียม (Satellite Link)
  + สื่อสารวิทยุ (Radio Link)
ไมโครเวฟ (Microwave)
เป็นการสื่อสารระหว่างสถานีภาคพื้นสองสถานี ความถี่ที่ใช้ในการสื่อสารอยู่ในย่านไมโครเวฟ มีลักษณะเฉพาะคือ
+ ใช้สื่อสารระหว่างสถานี
+ ระยะระหว่างสถานีคือ 50 กม.
+ ทิศทางจานสายอากาศต้องตรงกัน
+ อาจเกิดปัญหาการบังของสิ่งปลูกสร้าง
+ อาจเกิดปัญหาจากสภาพอากาศ

ดาวเทียม (Satellite Link)
เป็นการสื่อสารระหว่างดาวเทียมที่ลอยอยู่เหนือโลกกับสถานีภาคพื้น หรือบ้านพักอาศัย มีลักษณะเฉพาะคือ
+ ใช้สัญญาณวิทยุความถี่สูง
+ ตัวดาวเทียมจะรับข้อมูลจากสถานี
    ภาคพื้น  ขยายและสะท้อนสัญญาณ
    กลับมาที่สถานีภาคพื้นอีกทีหนึ่ง
+ ความถี่ของสัญญาณส่งขาขึ้น
    (Up Link) ประมาณ 4 GHz
+ ความถี่ของสัญญาณส่งขาลง
    (Down Link) ประมาณ 6 GHz


ดาวเทียม (Satellite Link)
เป็นการสื่อสารระหว่างดาวเทียมที่ลอยอยู่เหนือโลกกับสถานีภาคพื้น หรือบ้านพักอาศัย มีลักษณะเฉพาะคือ
+ ใช้สัญญาณวิทยุความถี่สูง
+ ตัวดาวเทียมจะรับข้อมูลจากสถานี
    ภาคพื้น  ขยายและสะท้อนสัญญาณ
    กลับมาที่สถานีภาคพื้นอีกทีหนึ่ง
+ ความถี่ของสัญญาณส่งขาขึ้น
    (Up Link) ประมาณ 4 GHz
+ ความถี่ของสัญญาณส่งขาลง
    (Down Link) ประมาณ 6 GHz
สื่อสารวิทยุ (Radio Link)
เป็นการสื่อสารระหว่างสถานีส่งวิทยุกับอุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์ เพจเจอร์ อาศัย มีลักษณะเฉพาะคือ
+ มีสถานีแม่ข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ (Base Station) เป็นรัศมีกว้าง
+ ความถี่ส่งจากสถานีแม่ข่ายจะต่ำกว่าจากอุปกรณ์สื่อสาร
+ สื่อสารได้ทั้งแบบทางเดียวและสองทาง


http://www.burapaprachin.ac.th/network/Test1.htm

สื่อกลางแบบตัวนำโลหะ

1.       สื่อกลางแบบตัวนำโลหะ
                    เป็นสายนำสัญญาณ (Transmission line) ที่ใช้ส่งข้อมูลมี สัญญาณไฟฟ้าเป็นพาหะ แยกเป็น 2 แบบ คือ
  •        สายคู่บิดเกลียว (Twisted pair cable)
  •       สายโคแอกเชียล (Coaxial cable
  
สายคู่บิดเกลียว (Twisted pair cable)

                ประกอบด้วยสายสัญญาณจำนวนคู่ แต่ละคู่จะพันกันเป็นเกลียวตลอดจนถึงปลาย เพื่อลดการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงและจากภายนอก และมีฉนวนภายนอกห่อหุ้มอีกชั้น

 

    แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
 ชนิดหุ้มฉนวน (Shielded twisted pair: STP)
 ชนิดไม่หุ้มฉนวน (Unshielded twisted pair: UTP)


สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน (STP)
                สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน (STP)สายไฟแต่ละคู่จะถูกห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอล์ย เพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากภาย นอกสาย และมีฉนวนไฟฟ้า เช่นพลาสติก ห่อหุ้มอีกชั้น
    ระยะทางในการใช้งานจะสามารถใช้ได้ไกล แต่ไม่นิยมเนื่องจากมีราคาแพง  โดยมากจะนำไปใช้กับการสื่อสารข้อมูลที่มีความเร็วสูง เช่น Gigabit    Network หรือติดตั้งบริเวณที่มีการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาก

สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน (UTP)
สายไฟแต่ละคู่จะถูกห่อหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าภายนอกเท่านั้น ป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้น้อยกว่าแบบ STP
    เป็นสายที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากมีราคาถูก มักใช้ติดตั้งภายในอาคาร หรือภายในห้อง  หรือหากต้องการติดตั้งภายนอกอาคารจะต้องเดินสายภายในท่อเหล็ก  สามารถใช้ส่งข้อมูลความเร็ว 100 Mbpsสายโคแอกเชียลหรือสายซีลด์(Coaxial cable)
เป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสายทีวี  มีใช้งานหลายลักษณะงาน ไม่ว่าในระบบเครือข่ายเฉพาะที่  ในการส่งข้อมูลระยะไกลระหว่างชุมสายโทรศัพท์ หรือการส่งข้อมูลสัญญาณวีดิทัศน์   ที่ใช้ทั่วไปมี  2  ชนิด  คือ 50 โอห์ม  ซึ่งใช้ส่งข้อมูลแบบดิจิทัล  และชนิด 75 โอห์ม  ซึ่งใช้ส่งข้อมูลสัญญาณแอนะล็อก  สายโคแอกเชียลจะมีฉนวนหุ้มป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกวนจากภายนอก  สายแบบนี้มีช่วงความถี่ที่สัญญาณไฟฟ้าสามารถผ่านได้กว้างถึง  500  MHz


สายโคแอกเชียล
สายโคแอกเชียลที่ไช้กับการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ มี 2 แบบ
  • สายโคแอกเชียลแบบอ่อน (Thinwire coaxial cable)
                              หุ้มด้วยฉนวนแบบบางมีขนาดเล็กโค้งงอได้ง่าย สำหรับติดตั้งในอาคารหรือห้อง
  • สายโคแอกเชียลแบบแข็ง (Thickwire coaxial cable)
          มีฉนวนภายนอกที่หนา  ทำให้สายมีขนาดใหญ่  สามารถทนต่อสภาพอากาศภายนอกอาคาร
เส้นใยนำแสง (Optical Fiber)
                 อาจเรียกว่าเส้นใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติก  เป็นตัวกลางของสัญญาณแสง ทำมาจากวัสดุประเภทแก้วที่มีความบริสุทธิ์มาก  เส้นใย
นำแสงมีลักษณะเป็นเส้นยาวขนาดเล็ก ขนาดประมาณ เส้นผมของมนุษย์ อาศัยหลักการสะท้อน   และหักเหของแสงในการส่งแสงลงไปในสาย
    ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก
      - แกน (CORE)
      - แก้วหุ้ม (CLAD)
     - ปลอกหุ้มหรือฉนวนภายนอกชนิดของเส้นใยนำแสง
วิธีการแบ่งชนิดของเส้นใยแสงมีหลายวิธี เช่น
- แบ่งตามประเภทวัสดุ
    + Silica glass optic fiber
    + Multi component glass optic fiber
    + Plastic optic fiber
- แบ่งตามโหมด (Propagation Mode) ลักษณะการเดินทางของแสง
   + Single Mode optic fiber
   + Multi Mode optic fiber
- แบ่งตามดัชนีการหักเหแสงของ CORE ลักษณะการสะท้อนของแสง
   + Step Index optic fiber (SI - fiber)
   + Graded  Index optic fiber  ( GI  fiber)
แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2

1.  ข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับช่องทางการสื่อสาร
ก.  สายเคเบิล                          ข.  แถบความถี่
ค.  คอมพิวเตอร์                      ง.  คลื่นวิทยุ

2.  เครือข่ายท้องถิ่นส่วนใหญ่ส่งข้อมูลแบบใด
ก.  บรอดแบนเน็ตเวิร์ก                           ข.  อินเทอร์เน็ตเวิร์ก
ค.  เบสแบนด์                                          ง.  เป็นไปได้ทุกข้อ

3.  ข้อใดต่อไปนี้ใช้การสื่อสารแบบบรอดแบนด์
ก.  เครือข่ายท้องถิ่น                                ข.  เคเบิลทีวี
ค.  ADSL                                  ง.  ถูกทั้งข้อ  ข.  และ  ค.

4.  สื่อกลางส่งข้อมูลต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่สื่อชนิดไร้สาย
ก.  คลื่นวิทยุ                            ข.  ใยแก้วนำแสง
ค.  อินฟราเรด                         ง.  บลูธูท

5.  สายโทรศัพท์ที่ใช้งานตามบ้านพักอาศัยทั่วไปจัดเป็นสายประเภทใด
ก.  สายโคแอกเชียล                                ข.  สายคู่บิดเกลียว
ค.  สายไฟฟ้า                                          ง.  ถูกทั้งข้อ ก.  และ  ข.

เฉลย  แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2
1.  ตอบ   ข.
2.  ตอบ   ก.
3.  ตอบ   ข.
4.  ตอบ   ข.
5.  ตอบ   ข.

ช่องทางการสื่อสาร

ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) หมายถึงสื่อ (Medium) ที่เป็นตัวกลางและอนุญาตให้ข้อมูล/สารสนเทศผ่านจากจุดส่งถึงผู้รับในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง ปริมาณของข้อมูลที่ช่องทางการสื่อสารสามารถนำไปได้นั้น เรียกว่า ความจุของช่องทางการสื่อสาร หรือ แบนด์วิดธ์ (Bandwidth) ซึ่งนับเป็นจำนวนบิต (Bits) ต่อ 1 วินาที (bits per second : bps) สื่อที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสาร ประกอบไปด้วย
สายโทรศัพท์ (Telephone Line) เป็นช่องทางการสื่อสารในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วยลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวน 2 เส้นพันบิดเป็นเกลียว เป็นสายสื่อสารที่ใช้ได้ทั้งในบ้านและในองค์กรธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไปองค์การโทรศัพท์ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อกลางชนิดนี้ บริการดังกล่าวได้แก่
  • Voice-grade Service หมายถึง การสื่อสารข้อมูลในรูปของสัญญาณแอนะล็อก (Analog) บนสายโทรศัพท์ โดยมีโมเด็มเป็นเครื่องแปลงสัญญาณ มีแบนด์วิดธ์เท่ากับ 56 K bps โดยประมาณ
  • ISDN (Integrated Services Digital Network) เป็นระบบเครือข่ายที่มีความเร็วและความจุของช่องสื่อสารสูงถึงประมาณ 128 K bps และยังสามารถแยกช่องสื่อสารเดียวกันออกเป็นช่องสื่อสารเสียง และช่องสื่อสารสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
  • Two-megabit Service เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีความเร็ว 2 M bps (2,000,000 bits per second) โดยผ่านโมเด็ม สามารถรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของภาพเคลื่อนไหวในระบบวีดิทัศน์ รวมทั้งกราฟิกความเร็วสูง และการเข้าถึงสารสนเทศแบบ on line real-time ของผู้ใช้ ณ จุดต่างๆ ในระบบเครือข่าย
สายโคแอกเซียล (Coaxial Cable) หรือที่รู้จักในนามของสายโทรทัศน์ (Cable Television) ประกอบด้วยลวดทองแดงหลายเส้นหุ้มด้วยฉนวนกันน้ำ จัดเป็นสายสื่อสารที่มีความเร็วในการส่งสัญญาณสูง มีการรบกวนต่ำ นิยมใช้เป็นช่องสัญญาณแอนะล้อกผ่านทะเล มหาสมุทร และใช้เป็นช่องสัญญาณในระบบเครือข่ายแบบ LAN มีความจุประมาณ 100 M bps ซึ่จัดได้ว่าเป็นช่องสื่อสารที่มีความจุสูงมาก
  • สายใยแก้ว (Fiber Optic Cable) ประกอบด้วยหลอดหรือเส้นไฟเบอร์ขนาดเล็กจิ๋วเท่าเส้นผมมนุษย์ ภายในกลวงเพื่อให้แสงเลเซอร์วิ่งผ่าน
เป็นสายสื่อสารที่มีความจุของช่องสื่อสารนับเป็นล้านล้านบิตต่อวินาที (Gbps) เนื่องจากใช้แสงในการนำส่งข้อมูลแทนการใช้สัญญาณไฟฟ้า จึงทำให้มีความเร็วในการนำส่งข้อมูลมากกว่าช่องทางการสื่อสารทุกชนิด
สัญญาณไมโครเวฟ (Microwave Signals หรือ Radio Signals) เป็นช่องทางการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (High Speed Wireless) ส่งข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับโดยอาศัยสัญญาณไมโครเวฟหรือสัญญาณวิทยุ โดยสัญญาณจะวิ่งเป็นเส้นตรง จึงต้องมีสถานีรับ-ส่งเป็นระยะๆ จากจุดส่งถึงจุดรับ สถานีขยายสัญญาณจึงมักตั้งอยู่บนที่สูงเพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางขณะส่งสัญญาณไปในอากาศ
จากข้อจำกัดของสัญญาณไมโครเวฟดังกล่าวนี้ จึงได้มีการพัฒนาดาวเทียม (Satellites)  
ขึ้นมาเพื่อส่งสัญญาณไมโครเวฟในระยะที่ห่างจากพื้นดิน โดยดาวเทียมจะทำการรับสัญญาณ จากสถานีภาคพื้นดินเพื่อขยายสัญญาณ ปรับความถี่ของคลื่น และส่งสัญญาณกลับลงมายังสถานีภาคพื้นดินหลายจุด ในบริเวณที่กว้างมาก เพื่อลดข้อจำกัดของไมโครเวฟ และที่สำคัญคือ ดาวเทียมสามารถสื่อสารข้อมูลจากแหล่งส่ง 1 แหล่งไปยังผู้รับจำนวนมากบนพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-1119.html

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1


1.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล
ก.  โปรโตคอล                         ข.  ผู้รับ
ค.  ผู้ส่ง                                    ง.  โปรแกรมวินโดวส์

2. ข้อมูลที่ประกอบไปด้วยข้อความ  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง  จัดเป็นข้อมูลประเภทใด
ก.  สื่อประสม                         ข.  มัลติมีเดีย
ค.  สื่อซีดีรอม                          ง.  ถูกทั้ง ก.  และ  ข.

3.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถเป็นอุปกรณ์ที่เป็นได้ทั้งฝ่ายส่งและฝ่ายรับ
ก.  โทรศัพท์                            ข.  คอมพิวเตอร์
ค.  วิทยุ                                    ง.  ถูกทั้ง  ก.  และ  ข.

4.  ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของโปรโตคอลได้ถูกต้องที่สุด
ก.  ชุดคำสั่งควบคุมโปรแกรมให้ทำงานตาม
ข.  ข้อตกลงการปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์
ค.  ข้อตกลงที่ใช้สำหรับเป็นมาตรฐานด้านการสื่อสาร
ง.  ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับแปลผลบนเครือข่าย

5.  ข้อใดต่อไปนี้สามารถใช้เป็นช่องทางการสื่อสารบนเครือข่าย
ก. สายไฟฟ้า                           ข.  สายโทรศัพท์
ค.  คลื่นวิทยุ                            ง.  ถูกทุกข้อ

เฉลย  แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1
1.  ตอบ   ง.
2.  ตอบ   ง.
3.  ตอบ   ค.
4.  ตอบ   ง.
5.  ตอบ   ง.